Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2021

PBB

Tremujori 2 - 2021

Import/Eksport

Tetor 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2021

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

01
Dhj

Statistikat e Transportit, Tetor 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Tetor 2021 është 413,7 mijë ton, duke u rritur 3,6 %, krahasuar me Tetor 2020. Në dhjetëmujorin e…
25
Nën

Lejet e ndërtimit, T3 - 2021

Në tremujorin e tretë 2021 janë miratuar gjithsej 442 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 262 leje të miratuara në tremujorin e tretë 2020, duke shënuar një…
24
Nën

Bilanci i Energjisë Elektrike, Tremujori III - 2021

Gjatë tremujorit të tretë të vitit 2021, energjia elektrike në dispozicion u rrit me 12,0 %. Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike në këtë periudhë u rrit …
23
Nën

Lëvizjet e Shtetasve, Tetor 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2021, janë 601.522. Krahasuar me Tetor 2020, ky tregues rezulton me një rritje …
23
Nën

Tregtia e jashtme e mallrave dhe ndërmarrjet, 2016-2020

Tregtia e jashtme e mallrave dhe ndërmarrjet, 2016-2020

Kalendari i publikimeve

06
Dhj

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim

T3-2021
Instituti i Statistikave
07
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

T3-2021
Instituti i Statistikave
07
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Importit

T3-2021
Instituti i Statistikave
09
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Nëntor 2021
Instituti i Statistikave
10
Dhj

Anketa Tremujore e Forcave të Punës

T3-2021
Instituti i Statistikave