Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Maj 2019

PBB

Tremujori 4 - 2018

Import/Eksport

Maj 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

19
Qer

Statistikat Afatshkurtra - Shërbimet, T1 - 2019

Treguesit tremujorë mbi shërbimet, përfshijnë aktivitetet ekonomike: Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transport, Magazin…
19
Qer

Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T1 - 2019

Treguesit tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektr…
18
Qer

Tregtia me Pakicë, T1 - 2019

Në tremujorin e parë 2019, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë shënoi 100,3 duke u rritur 3,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.…
18
Qer

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Maj 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Maj 2019 është 1,6 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,3 %, vërehet në grup…
17
Qer

Tregtia e Jashtme, Maj 2019

Në Maj 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 28 mld lekë, duke u ulur me 8,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe rritur me 3,5 %, n…

Kalendari i publikimeve

21
Qer

Aksidentet Rrugore

Maj 2019
Instituti i Statistikave
24
Qer
25
Qer

Lëvizjet e Shtetasve

Maj 2019
Instituti i Statistikave