Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2020

PBB

Tremujori 2 - 2020

Import/Eksport

Tetor 2020

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

04
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Importit, T3 - 2020

Indeksi i Çmimeve të Importit, në tremujorin e tretë të vitit 2020, arriti 94,6 duke shënuar një rritje me 0,9 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2019. Krahas…
03
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T3 - 2020

Në tremujorin e tretë të vitit 2020, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 98,2 duke shënuar një ulje me 4,1 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2019.Indeksi i…
02
Dhj

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T3 - 2020

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e tretë 2020 arriti 103,9, duke shënuar rritje me 0,2 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2019.Krahasuar me të nj…
27
Nën

Lejte e ndërtimit, T3 - 2020

Në tremujorin e tretë 2020 janë miratuar gjithsej 262 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 308 leje të miratuara në tremujorin e tretë 2019, duke shënuar një…
27
Nën

Statistikat e Transportit, Tetor 2020

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Tetor 2020 është 399 mijë ton, duke u rritur 10,4 %, krahasuar me Tetor 2019. Në dhjetëmujorin e …

Kalendari i publikimeve

09
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Nëntor
Instituti i Statistikave
10
Dhj
10
Dhj

Statistikat e Pagave

T3 - 2020
Instituti i Statistikave
10
Dhj

Statistika të sistemeve të pagesave

Tetor 2020
Banka e Shqipërisë
10
Dhj

Tregues të shëndetit financiar

Tetor 2020
Banka e Shqipërisë