Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Prill 2021

PBB

Tremujori 4 - 2020

Import/Eksport

Mars 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

12
Maj

Treguesit Demografikë, T1 - 2021

Numri i lindjeve për tremujorin e parë  2021 është 6.006, duke shënuar një rënie me 5,4 %, krahasuar me tremujorin e parë 2020.
10
Maj

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Prill 2021

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Prill 2021, arriti 103,3 kundrejt muajit Dhjetor 2020.
07
Maj

Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2021

Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2021 rezulton 2.829.741 banorë, duke pësuar një rënie me 0,6 %, krahasuar me 1 Janar 2020.
07
Maj

Llogaritë e Flukseve të Materialeve Mjedisore, 2019

Në vitin 2019, lënda e parë e nxjerrë nga burimet e brendshme natyrore, e cila përfaqëson sasinë totale të materialeve që përdoren direkt në ekonomi, është rret…
04
Maj

Njoftim për media - Tregu i Punës, 2020

Bazuar në vlerësimet e Anketës së Forcave të Punës, gjatë vitit 2020, numri i personave në forcën e punës është 1.407.934 persona.

Kalendari i publikimeve

13
Maj

Treguesit Makroekonomikë në Vite

2021
Ministria e Financës
14
Maj

Diplomimet në Arsimin Universitar

2019-20
Instituti i Statistikave
14
Maj
17
Maj

Tregtia e Jashtme

Prrill 2021
Instituti i Statistikave