Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Nëntor 2018

PBB

Tremujori 2 - 2018

Import/Eksport

Tetor 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

14
Dhj

Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T3 - 2018

Treguesit tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektr…
14
Dhj

Statistikat Afatshkurtra - Shërbimet, T3 - 2018

Treguesit tremujorë mbi shërbimet analizojnë aktivitetet ekonomike: Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transport, Magazini…
13
Dhj

Tregtia me Pakicë, T3 - 2018

Në tremujorin e tretë 2018, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë shënoi 153 duke u rritur 3,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017. …
12
Dhj

Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T3 - 2018

Në tremujorin e tretë 2018, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 59,7 %. Gjatë këtij tremujori, në krahasim me të njëjtin tremujor të vitit 2017,…
07
Dhj

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Nëntor 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Nëntor 2018, arriti 104,8 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Në…

Kalendari i publikimeve

17
Dhj

Tregtia e Jashtme

Nënor 2018
Instituti i Statistikave
18
Dhj

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Nëntor 2018
Instituti i Statistikave
19
Dhj

Bizneset e Huaja në Shqipëri

2017
Instituti i Statistikave
20
Dhj

Kalendari i Publikimeve të INSTAT

2019
Instituti i Statistikave
21
Dhj

Aksidentet Rrugore

Nëntor 2017
Instituti i Statistikave