Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Janar 2018

PBB

Tremujori 3 - 2017

Import/Eksport

Dhjetor 2017

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

16
Shk

Njoftim për Media - Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike, 2016

Në vitin 2016, ndërmarrjet që operojnë në aktivitetet e prodhimit të të mirave materiale dhe shërbimeve realizuan 1.882 miliardë lekë shitje neto, duke rezultua…
16
Shk

Rezultate të Anketës Strukturore të Ndërmarrjeve Ekonomike, 2016

Anketa strukturore pranë ndërmarrjeve ka për qëllim të ofrojë informacion mbi strukturën ekonomike, financiare dhe karakteristikat kryesore të ndërmarrjeve të r…
14
Shk

Treguesit Demografikë, T4 - 2017

Numri i lindjeve për tremujorin e katërt 2017, rezulton 7.931, duke shënuar një rënie me 2,3 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2016. Gjatë vitit 2017, kanë …
12
Shk

Popullsia e Shqipërisë, 1 Janar 2018

Popullsia e Shqipërisë në 1 Janar 2018, rezulton 2.870.324 banorë duke pësuar një rënie me 0,2 % krahasuar me 1 Janar 2017. Struktura e popullsisë sipas gjinis…
08
Shk

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2018

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2018, arriti 105,6, kundrejt muajit Dhjetor 2015. Në muajin Janar 2018 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të …

Kalendari i publikimeve

19
Shk

Tregtia e Jashtme

Janar 2018
Instituti i Statistikave
20
Shk

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Janar 2018
Instituti i Statistikave
20
Shk

Treguesit Fiskal të Konsoliduar

2017
Ministria e Financës
21
Shk

Aksidentet Rrugore

Janar 2018
Instituti i Statistikave
23
Shk

Lëvizjet e Shtetasve

Janar 2018
Instituti i Statistikave