Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2022

PBB

Tremujori 1 - 2022

Import/Eksport

Gusht 2022

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2022

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

27
Sht

Statistikat e Transportit, Gusht 2022

Volumi i mallrave të transportuar me ajër është 161,7 tonë në muajin Gusht 2022, duke u rritur me 4,9 %, në krahasim me Gusht 2021.
26
Sht

Lëvizjet e Shtetasve, Gusht 2022

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Gusht 2022, janë 2.447.981.
23
Sht

Anketa e Kostos së Punës, 2020

Ky botim përmban të dhëna nga Anketa e Kostos së Punës për vitin 2020 (AKP 2020), realizuar nga Instituti i Statistikave të Shqipërisë në përputhje me standarde…
22
Sht

Mbetjet e Ngurta Urbane, 2021

Në vitin 2021 rezulton të jenë menaxhuar rreth 875,105 mijë tonë mbetje urbane. Sasia vjetore e mbetjeve urbane të menaxhuara për banorë, në shkallë vendi, në v…
21
Sht

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2022

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2022 është 7,7 %.

Kalendari i publikimeve

30
Sht

Produkti i Brendshëm Bruto

T2 - 2022
Instituti i Statistikave
30
Sht

Statistika të kursit të këmbimit

Shtator 2022
Banka e Shqipërisë
30
Sht

Statistika të rezervës ndërkombëtare

Gusht 2022
Banka e Shqipërisë
04
Tet
10
Tet

Indeksi i Çmimeve të Konsumit

Shtator 2022
Instituti i Statistikave