Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Dhjetor 2017

PBB

Tremujori 3 - 2017

Import/Eksport

Nëntor 2017

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

10
Jan

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Dhjetor 2017

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Dhjetor 2017, arriti 104,0 kundrejt muajit Dhjetor 2015. Në muajin Dhjetor  2017 ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve…
29
Dhj

Produkti Brendshëm Bruto, T3-2017

Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e tretë të vitit 2017 vlerësohet me rritje prej 3,55 %, kundrejt tremujorit të tretë të vitit 2016. Kontributin…
28
Dhj

Lejet e ndërtimit, T3 - 2017

Në tremujorin e tretë 2017 janë miratuar gjithsej 310 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 145 leje të miratuara në tremujorin e tretë 2016. Ky tregues, në t…
27
Dhj

Statistikat e transportit, Nëntor 2017

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Nëntor 2017 është 342 mijë ton. Në njëmbëdhjetëmujorin e 2017, volumi i mallrave të ngarkuara/shk…
26
Dhj

Treguesit demografikë, T3 - 2017

Numri i lindjeve për tremujorin e tretë 2017, rezulton 7.203, duke shënuar një rënie me 20,7 %, në krahasim me tremujorin e tretë 2016. Numri i vdekjeve për tre…

Kalendari i publikimeve

18
Jan

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Dhjetor 2017
Instituti i Statistikave
22
Jan

Aksidentet Rrugore

Dhjetor 2017
Instituti i Statistikave
23
Jan

Lëvizjet e Shtetasve

Dhjetor 2017
Instituti i Statistikave
26
Jan

Statistikat e Krimeve

T4 - 2017
Instituti i Statistikave