Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Nëntor 2017

PBB

Tremujori 2 - 2017

Import/Eksport

Tetor 2017

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

15
Dhj

Njoftim për Media - Bizneset e Huaja në Shqipëri, 2014-2016

Ky material i përgatitur nga INSTAT, në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, publikohet për herë të parë, duke përfshirë të dhënat për vitet referencë 2014-2016 …
14
Dhj

Statistikat afatshkurtra - Shërbimet, T3 - 2017

Treguesit kryesorë tremujorë mbi shërbimet, përfshijnë aktivitetet ekonomike: tregti, transport, magazinim dhe postë; hotele; informacioni dhe komunikacioni; ak…
14
Dhj

Statistikat afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T3 - 2017

Treguesit kryesorë tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energ…
13
Dhj

Tregtia me pakicë, T3 - 2017

Në tremujorin e tretë 2017, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë është rritur 1,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016. Krahasuar me…
12
Dhj

Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T3 - 2017

Në tremujorin e tretë 2017, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 57,7 %. Gjatë këtij tremujori, në terma vjetorë punësimi për popullsinë 15 vjeç …

Kalendari i publikimeve

18
Dhj

Tregtia e Jashtme

Nëntor 2017
Instituti i Statistikave
19
Dhj

Paritetet e fuqisë blerëse

2016
Instituti i Statistikave
20
Dhj

Kalendari i Publikimeve

2018
Instituti i Statistikave
20
Dhj

Aksidentet Rrugore

Nëntor 2017
Instituti i Statistikave
22
Dhj

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Nëntor 2017
Instituti i Statistikave