Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Prill 2018

PBB

Tremujori 4 - 2017

Import/Eksport

Prill 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

22
Maj

Shkaqet e Vdekjeve, 2017

Në vitin 2017, numri i vdekjeve  të regjistruara në Shqipëri është 22.232, duke shënuar një rritje prej 3,9 %, krahasuar me vitin paraardhës. Sipas gjinisë, num…
21
Maj

Aksidentet Rrugore, Prill 2018

Në muajin Prill 2018 numërohen 134 aksidente rrugore, nga 150 aksidente të ndodhur në Prill 2017, duke u ulur me 10,7 %.
18
Maj

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prill 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit në muajin Prill 2018 është 1,7 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,0 %, vërehet në gr…
17
Maj

Tregtia e jashtme, Prill 2018

Në Prill 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 11,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur m…
14
Maj

Treguesit demografikë, T1 - 2018

Numri i lindjeve në tremujorin e parë 2018 rezulton 5.669, duke shënuar një rënie prej 18,0 %, krahasuar me tremujorin e parë 2017. Numri i vdekjeve në tremujor…

Kalendari i publikimeve

24
Maj

Shqipëria në Shifra

2017
Instituti i Statistikave
25
Maj

Statistika të sistemeve të pagesave

T1 - 2017
Banka e Shqipërisë
25
Maj

Bilanci i Energjisë Elektrike

T1 - 2018
Instituti i Statistikave
25
Maj

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Prill 2018
Ministria e Financës
28
Maj

Statistikat e Transportit

Prill 2018
Instituti i Statistikave