Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Janar 2019

PBB

Tremujori 3 - 2018

Import/Eksport

Dhjetor 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

08
Shk

Indeksi i Çmimeve të Konsumit, Janar 2019

Indeksi i Çmimeve të Konsumit në muajin Janar 2019, arriti 107,6 kundrejt muajit Janar 2015. Ndryshimi vjetor i indeksit të çmimeve të konsumit në muajin Janar…
01
Shk

Statistikat e Kulturës, T4 - 2018

Numri i shfaqjeve kulturore në tremujorin e katërt 2018 është 346, duke shënuar një rritje me 3,3 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2017. Në vitin 2018, num…
31
Jan

Statistikat e Krimeve, T4 - 2018

Në tremujorin e katërt 2018, janë evidentuar gjithsej 8.485 vepra penale, duke shënuar një rritje me 0,1 %, krahasuar me tremujorin e katërt 2017. Në vitin 2018…
28
Jan

Statistikat e Transportit, Dhjetor 2018

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Dhjetor 2018 është 335 mijë ton, duke u rritur 8,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 20…
23
Jan

Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Dhjetor 2018

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Dhjetor 2018, janë 833.200, krahasuar me Dhjetor 2017, ky tregues rezulton me rritje …

Kalendari i publikimeve

18
Shk

Popullsia e Shqipërisë

1 Janar 2019
Instituti i Statistikave
18
Shk

Treguesit Demografikë

T4 - 2018
Instituti i Statistikave
18
Shk

Tregtia e Jashtme

Janar 2019
Instituti i Statistikave
19
Shk

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Janar 2019
Instituti i Statistikave