Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Maj 2021

PBB

Tremujori 4 - 2020

Import/Eksport

Maj 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2021

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

17
Qer

Tregtia me Pakicë, T1 - 2021

Në tremujorin e parë 2021, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë shënoi 103,5.
16
Qer

Tregtia e Jashtme, Maj 2021

Në Maj 2021 eksportet e mallrave arritën vlerën 33 mld lekë, duke u rritur me 52,7 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 14,5 %, në k…
11
Qer

Anketa Tremujore e Forcave të Punës, T1 - 2021

Në tremujorin e parë 2021, shkalla e punësimit për popullsinë 15-64 vjeç është 59,0 %. Gjatë këtij tremujori, në krahasim me të njëjtin tremujor të vitit 2020, …
11
Qer

Statistikat e Pagave, T1 - 2021

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të parë 2021 është 56.019 lekë, duke u rritur me 5,2 %, krahasuar me të njëjtin tremujo…
09
Qer

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit, T1 - 2021

Në tremujorin e parë të vitit 2021, Indeksi i Çmimeve të Prodhimit arriti 101.1 duke shënuar një ulje me 0,6 %, në krahasim me tremujorin e parë 2020.

Kalendari i publikimeve

21
Qer

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit

Maj 2021
Instituti i Statistikave
23
Qer

Lëvizjet e Shtetasve

Maj 2021
Instituti i Statistikave
24
Qer

Statistikat e Kulturës

2020
Instituti i Statistikave
25
Qer

Statistikat e Peshkimit

2020
Instituti i Statistikave