Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2018

PBB

Tremujori 1 - 2018

Import/Eksport

Gusht 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2018

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

19
Sht

Mbetjet e Ngurta Urbane në Shqipëri, 2017

Në vitin 2017 rezulton të jenë menaxhuar 1,2 milionë ton mbetje nga 1,3 milionë ton në vitin 2016, duke shënuar një rënie me rreth 3,6 %. Sasia vjetore e mbetje…
18
Sht

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2018 është 2,1 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,4 %, vërehet në gr…
17
Sht

Tregtia e Jashtme, Gusht 2018

Në Gusht 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 20 mld lekë, duke u rritur me 10,4 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe janë ulur me …
14
Sht

Statistikat Afatshkurtra - Prodhuesit e të mirave, T2 - 2018

Treguesit tremujorë mbi prodhuesit e të mirave, të cilat përfshijnë aktivitetet ekonomike: Industri (Industri Nxjerrëse dhe Industri Përpunuese); Energji elektr…
14
Sht

Statistikat Afatshkurtra - Shërbimet, T2 - 2018

Treguesit tremujorë mbi shërbimet, përfshijnë aktivitetet ekonomike: Tregti me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve dhe motorçikletave; Transport, Magazin…

Kalendari i publikimeve

21
Sht

Aksidentet Rrugore

Gusht 2018
Instituti i Statistikave
24
Sht

Lëvizjet e Shtetasve

Gusht 2018
Instituti i Statistikave
24
Sht

Statistikat Fiskale të Qeverisë

Gusht 2018
Ministria e Financës
26
Sht

Produkti Brendshëm Bruto

T2 - 2018
Instituti i Statistikave