Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Tetor 2019

PBB

Tremujori 2 - 2019

Import/Eksport

Tetor 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

21
Nën

Aksidentet Rrugore, Tetor 2019

Në muajin Tetor 2019 numërohen 118 aksidente rrugore nga 149 aksidente të ndodhura në muajin Tetor 2018, duke u ulur me 20,8 %, krahasuar me të njëjtën periudhë…
19
Nën

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Tetor 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Tetor 2019 është 1,6 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,0 % vërehet në gru…
18
Nën

Tregtia e Jashtme, Tetor 2019

Në Tetor 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u ulur me 10,3 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u rritur m…
15
Nën

Anketa mbi Përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në Familje dhe nga Individët 2018-2019

Rezultatet e Anketës TIK tregojnë se në vitin 2019, 68,6 % e popullsisë nga 16 - 74 vjeç e përdorin internetin në “tre muajt e fundit” nga momenti i kryerjes së…
14
Nën

Treguesit Demografikë, T3 - 2019

Numri i lindjeve, për tremujorin e tretë 2019 rezulton 7.403, duke shënuar një rënie prej 9,9 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2018. Numri i vdekjeve, për tre…

Kalendari i publikimeve

22
Nën

Vjetari Statistikor Rajonal

2014 - 2018
Instituti i Statistikave
22
Nën

Bilanci i Energjisë Elektrike

T3 - 2019
Instituti i Statistikave
25
Nën

Statistika të sistemeve të pagave

T3 - 2019
Banka e Shqipërisë
25
Nën

Llogaritë financiare të sektorit financiar

Dhjetor 2018
Banka e Shqipërisë
25
Nën

Llogaritë financiare të sektorit jo rezident

Dhjetor 2018
Ministria e Financës