Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Maj 2022

PBB

Tremujori 4 - 2021

Import/Eksport

Maj 2022

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T1-2021

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

24
Qer

Statistikat e Bujqësisë, 2021

Në vitin 2021, prodhimi i perimeve është 1.338.218 tonë, duke shënuar rritje vjetore me 3,28 %, krahasuar me vitin 2020.
23
Qer

Statistikat e Peshkimit, 2021

Në vitin 2021, zënia e peshkut nga të gjitha kategoritë ujore, ka qenë 18.503 tonë nga 16.892 tonë që ishte në vitin 2020, duke shënuar një rritje me 9,53 %.
22
Qer

Statistikat e Kulturës 2021

Gjatë vitit 2021, janë organizuar gjithsej 512 shfaqje dhe premiera në institucionet qendrore të artit. Krahasuar me vitin e kaluar, ky tregues ka pësuar rritje…
21
Qer

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Maj 2022

: Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Maj 2022 është 6,0 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 13,3 % vërehet në gr…
20
Qer

Strukturat Akomoduese, Prill 2022

Në muajin Prill 2022, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë: Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 3…

Kalendari i publikimeve

27
Qer

Lëvizjet e Shtetasve

Maj 2022
Instituti i Statistikave
28
Qer

Statistikat e Transportit

Maj 2022
Instituti i Statistikave
29
Qer

Statistika monetare

Maj 2022
Banka e Shqipërisë
29
Qer
30
Qer

Produkti i Brendshëm Bruto

T1 - 2022
Instituti i Statistikave