Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Janar 2021

PBB

Tremujori 3 - 2020

Import/Eksport

Janar 2021

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T3-2020

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

04
Mar

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim për Banesa, T4 - 2020

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim, në tremujorin e katërt 2020 arriti 104,0, duke shënuar ulje me 0,1 %, në krahasim me tremujorin e katërt 2019.
03
Mar

Bilanci i Energjisë Elektrike, 2020

Gjatë vitit 2020, energjia elektrike në dispozicion u ul me 0,3 %.Prodhimi neto vendas i energjisë elektrike arriti vlerën 5.315 GWh nga 5.208 GWh energji të pr…
26
Shk

Lejet e ndërtimit, T4 - 2020

Në tremujorin e katërt 2020 janë miratuar gjithsej 306 leje ndërtimi për ndërtesa të reja, nga 202 leje të miratuara në tremujorin e katërt 2019, duke shënuar n…
26
Shk

Statistikat e Transportit, Janar 2021

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Janar 2021 është 366 mijë ton, duke u rritur 11,0 %, krahasuar me Janar 2020.
25
Shk

Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit në ndërmarrje, 2020

Ndërmarrjet që kanë përdorur kompjuter për qëllime pune gjatë vitit 2020, përfaqësojnë 98,3 % të ndërmarrjeve ekonomike, nga 97,5 % që ishte në 2019.

Kalendari i publikimeve

09
Mar

Popullsia e Shqipërisë

1 Janar 2021
Instituti i Statistikave
10
Mar

Anketa Tremujore e Forcave të Punës

T4-2020
Instituti i Statistikave
10
Mar

Statistikat e Pagave

T4-2020
Instituti i Statistikave
10
Mar

Statistika të sistemeve të pagesave

Janar 2021
Banka e Shqipërisë
10
Mar

Tregues të shëndetit financiar

Janar 2021
Banka e Shqipërisë