Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Gusht 2019

PBB

Tremujori 1 - 2019

Import/Eksport

Gusht 2019

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T2-2019

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

18
Sht

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Gusht 2019

Ndryshimi vjetor i matur nga Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit në muajin Gusht 2019 është 1,4 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 2,6 % vërehet në gru…
17
Sht

Tregtia e Jashtme, Gusht 2019

Në Gusht 2019 eksportet e mallrave arritën vlerën 20 mld lekë, duke u ulur me 2,0 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe me 27,8 %, në kr…
16
Sht

Mbetjet e Ngurta Urbane, 2018

Në vitin 2018, janë menaxhuar 1,32 milionë tonë mbetje urbane nga 1,25 milionë tonë në vitin 2017, duke shënuar një rritje me rreth 5,6 %. Sasia vjetore e mbetj…
13
Sht

Lista e Institucioneve publike, pjesë e sektorit publik, 2018

INSTAT, ofron për përdoruesin listën e institucioneve publike që janë pjesë e sektorit të Qeverisë së Përgjithshme si dhe korporatat Financiare dhe Jo-financiar…
12
Sht

Statistikat e Peshkimit, 2018

Në vitin 2018, zënia e peshkut nga të gjitha kategoritë ujore, ka qenë 14.875 tonë nga 12.719 tonë që ishte në vitin 2017, duke pësuar një rritje në terma vjeto…

Kalendari i publikimeve

19
Sht

Tregtia me Pakicë

T2 - 2019
Instituti i Statistikave
20
Sht

Statistikat Afatshkurtra

T2 - 2019
Instituti i Statistikave
23
Sht

Aksidentet Rrugore

Gusht 2019
Instituti i Statistikave
24
Sht

Lëvizjet e Shtetasve

Gusht 2019
Instituti i Statistikave
25
Sht