Aktivitete

Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave

07 Sht 2021
Tiranë, Instituti i Statistikave
Në kuadër të bashkëpunimit rajonal si pjesë e zbatimit të Strategjisë së Zhvillimit të INSTAT “Fuqizimi i rolit të INSTAT si një pjesëtar aktiv në sistemin stat…
14 Kor 2021
INSTAT
Në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar, Instituti i Statistikave të Shqipërisë (INSTAT) priti një vizitë studimore dyditore, përfaqësues të Autoritetit Grek të…
04 Maj 2021
Gjatë muajit Maj 2021, INSTAT ka zhvilluar takimet e para të Komisioneve të Censit në nivel Bashkie sipas kalendarit të hartuar nga INSTAT dhe bashkitë. Deri m…
17 Maj 2021
INSTAT kreu testin e dytë të Cens, qëllimi i të cilit ishte testimi i pyetësorit, platformës së grumbullimit të të dhënave, monitorimi i punës nga kontrollori. …
08 Pri 2021
Në kuadër të Censit të Popullsisë dhe Banesave 2022 në Shqipëri, më datë 08 Prill 2021, INSTAT zhvilloi një takim me donatorë dhe partnerë ndërkombëtarë, me qël…
Për shkak të shtyrjes së Censit në Tetor të viti 2022, INSTAT ka rishikuar dhe përditësuar dokumentave strategjike të Cens, si Strategjinë dhe Planifikimin e…
01 Pri 2021
Gjatë muajit Prill 2021, në kuadër të aktiviteteve të Cens, është hartuar plani i menaxhimit të riskut për Censin, ku janë specifikuar procedurat konkrete për m…
27 Jan 2021
Me datë 27 Janar 2021, u organizua mbledhja e parë e Komisionit Qendror të Censit e cila u drejtua nga Zv/Kryeministri Z. Brace, në cilësinë e kryetarit të Komi…
02 Shk 2021
Në datat 02 - 03 Shkurt 2021, INSTAT organizoi takime me përfaqësues të Bashkive mbi angazhimin e strukturave të bashkisë në procesin e zhvillimit të aktivitete…
01 Dhj 2020
Në kuadër të përmirësimit të draft-pyetësorëve të Censit të Popullsisë dhe Banesave, gjatë muajit Dhjetor 2020 u finalizua pyetësori për njësitë ekonomike priva…
Krye