Më 21 - 30 Dhjetor 2020, u zhvillua online misioni i gjashtë i KE1/Team Leader, Z. Bart De Brujin, në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të Censit të Popullsisë dhe Banesave.

Aktivitetet ku misioni fokusohet janë zhvillimi i aplikacionit që do të përdoret për pyetësorin dhe finalizimi i planit të aktiviteteve për fazën e anketës Post Cens (PES).