Pyetjet më të shpeshta

Pse kryhet Censi?

Cens synon t'i sigurojë parlamentit, qeverisë, autoriteteve lokale dhe shoqërisë civile një informacion të besueshëm statistikor i nevojshëm për planifikimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme të zhvillimit, për kërkime shkencore, si dhe për të kuptuarit të realitetit demografik, ekonomik dhe shoqëror të vendit. Për shembull, Censi është i nevojshëm për të përcaktuar:

 • ku duhet të zhvillohen rrugët dhe transport;
 • sa dhe ku kërkohen shkolla dhe objekte shëndetësore;
 • sa mësues dhe personel shëndetësor duhet të trajnohen;
 • cilat janë kërkesat e tregut të punës, dhe
 • sa njerëz, në çfarë moshe mund të presim të jetojnë në Shqipëri brenda 10 ose 20 vjetësh.

Bizneset kanë nevojë për të dhëna të Cens për të përcaktuar se ku mund të lokalizojnë dyqanet, për të vlerësuar forcën e mundshme të punës dhe për të vlerësuar tregjet e blerësve.

Cens është gjithashtu i rëndësishëm, sepse:

 • prodhimi i rezultateve të Cens çdo dhjetë vjet është një kërkesë në aplikimin për t'u bashkuar me BE-në;
 • të dhënat e Cens do të bëjnë të mundur zhvillimin e një regjistri statistikor ndërtesash dhe banesash dhe një regjistri statistikor të popullsisë banuese, i cili mund të shërbejë si bazë për kryerjen e Cens bazuar në regjistra në të ardhmen;
 • të dhënat e Cens janë të rëndësishme për hartimin dhe marrjen e kampioneve për anketat kombëtare pranë familjeve.

Pse është i rëndësishëm Cens për mua?

Pjesëmarrja në Cens ka një rëndësi të lartë sepse ndikon në sasinë e financimit që komuniteti juaj merr për objektet publike, si planifikon komuniteti juaj për të ardhmen dhe përfaqësimin tuaj në qeveri. Të dhënat e Cens u japin udhëheqësve të komunitetit informacion jetësor për të marrë vendime në lidhje me ruajtjen e sigurisë publike, përgatitjen për raste emergjente, hapjen e bizneseve dhe planifikimin për të ardhmen për ju dhe NJEF tuaj.

Pse nevojiten të dhënat e Cens për të mbështetur vendimmarrjen?

Njohja e numrit dhe strukturës së popullsisë sipas moshës dhe gjinisë është jetik për vendin tonë, qoftë në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë lokal si dhe brenda komuniteteve të ndryshme. Pa informacion kombëtar dhe lokal mbi popullsinë, karakteristikat e saj, arsimin, statusin në punësim dhe shëndet, shërbimet dhe bizneset tona publike nuk mund t'i shërbejnë komuniteteve tona sa më mirë që të jetë e mundur.

Kur duhet të marr pjesë në Cens?

Cens i Popullsisë dhe Banesave do të zhvillohet në 2022. Puna në terren do të fillojë në fillim të tetorit dhe do të vazhdojë për gjashtë javë. Sapo anketuesi të kontaktojë me ju, ju mund të siguroni informacionin tuaj në këtë periudhë.

Si mund të përgjigjem?

Në vitin 2022, për herë të parë, përgjigjet do të regjistrohen nga anketuesit në tableta. Përgjigja duhet të marrë më pak kohë sesa kur të përgjigjeni për një pyetësor të bazuar në letër.

Çfarë informacioni do të kërkohet në Cens?

Cens kërkon informacion mbi karakteristikat demografike, sociale dhe ekonomike të individëve. Kjo përfshin pyetje në lidhje me moshën, gjininë, marrëdhëniet midis anëtarëve të familjes, vendin e lindjes, nivelin e arsimit, statusin e punësimit, etninë, fenë, aftësinë e kufizuar, si dhe kushtet e banimit.

Çfarë informacioni do të sigurojë Cens?

Cens ofron informacion për:

 • numrin dhe shpërndarjen gjeografike të popullsisë banuese;
 • struktura demografike dhe karakteristikat kryesore sociale dhe ekonomike të popullsisë;
 • numrin dhe shpërndarjen gjeografike të banesave dhe ndërtesave të përdorura për qëllime banimi;
 • kushtet e banimi të popullsisë.

Kë duhet të përfshijë në përgjigjen e Cens?

Ju duhet të përfshini cilindo që është banor i zakonshëm në Njësinë Ekonomike Familjare që po numërohet. Kjo përfshin anëtarët e NJEF, shokët e dhomës, fëmijët kujdestarë dhe miqtë që zakonisht banojnë aty të cilët ndajnë një ekonominë pjesërisht ose plotësisht të përbashkët. Duhet të përfshijë gjithashtu njerëz që, për shembull, janë përkohësisht në spital ose jashtë vendit për një periudhë më pak se 12 muaj, por që normalisht jetojnë me ju. Duhet të renditen gjithashtu personat që vizituan këtë NJEF gjatë natës së Cens dhe ish anëtarët e NJEF të cilët u zhvendosën jashtë vendit në dhjetë vitet e fundit.

Nëse kam fëmijë në universitet, a duhet t'i përfshijë në përgjigjen time të Cens?

Jo. Për qëllimet e Cens, "shtëpia" e një studenti është vendi ku ai / ajo jeton ndërsa ndjek universitetin. Nëse studentët nuk jetojnë në shtëpinë e prindërve të tyre shumicën e kohës, vendi i duhur për tu numëruar është në qytetin ose vendin ku jetojnë ndërsa ndjekin universitetin.

Çfarë informacioni nuk do të kërkohet në Cens?

Censi  i vitit 2022 nuk do të kërkojë:

 • shumat e të ardhurave të NJEF;
 • numrat e llogarisë së bankës ose kartës së kreditit;
 • para ose dhurime;
 • çdo gjë që ka të bëjë me partitë politike.

A do të mbahen konfidenciale informacionet e mia? Kush do t'i shohë informacionet e mia?

Një ligj i rreptë mbron konfidencialitetin e informacionit tuaj të Cens. Është në kundërshtim me ligjin që çdo punonjës i INSTAT-it ose anëtar i stafit të terrenit të zbulojë ose publikojë çdo informacion të Censit që identifikon një individ. Punonjësit e INSTAT respektojnë rreptësisht parimin e konfidencialitetit statistikor, për të trajtuar të dhënat me përgjegjësi dhe për të mbajtur private informacionin e të anketuarve. Të dhënat e mbledhura mund të përdoren vetëm për qëllime statistikore, që do të thotë se informacioni individual nuk mund të identifikohet. INSTAT ka një program të fuqishëm që përfshin praktikat më të mira ndërkombëtare dhe standardet e sigurisë për kriptimin e të dhënave.

A jam i detyruar t'u përgjigjem pyetjeve të Censit?

Po, është detyra qytetare e çdo personi të marrë pjesë në Cens. Sipas ligjit, çdo person, i cili në peridhën që do të kryhet Censi është banor i zakonshëm brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, është i detyruar të sigurojë informacionin e kërkuar në pyetësorët e Cens, në një mënyrë të plotë, të saktë dhe të besueshme. Përjashtimet e vetme janë pyetjet në lidhje me identitetin etnik, fenë dhe gjuhën, për të cilat mund të zgjidhni opsionin Preferoni të mos përgjigjeni.