Aktivitete

Aktivitetet Censi i Popullsisë dhe Banesave

01 Dhj 2020
Në kuadër të përmirësimit të draft-pyetësorëve të Censit të Popullsisë dhe Banesave, gjatë muajit Dhjetor 2020 u finalizua pyetësori për njësitë ekonomike priva…
26 Nën 2020
Në kuadër të përmirësimit të bazës ligjore mbi Cens, më 28 Shtator – 01 Tetor 2020, u zhvillua misioni i SNKE Ian White me qëllim mbështetjen e INSTAT, për rish…
11 Sht 2020
Më datë 11 Shtator 2020, në kuadër të Censit të Popullsisë dhe Banesave, u zhvillua takimi vjetor i Komitetit të Lartë Drejtues (SCM). Takimi kishte për qëllim…
03 Nën 2020
Në kuadër të përmirësimit të pyetësorëve të Censit të Popullsisë dhe Banesave, si pasojë e ndryshimeve metodologjike, në datat 3, 5 dhe 6 Nëntor 2020 u realizua…
Gjatë tremujorit të dytë dhe të tretë të vitit 2020 u organizuan takime, si dhe komunikime ndërmjet menaxhimit të lartë të INSTAT, CFCU dhe EUD për të diskutuar…
Për shkak të efekteve të Forcës Madhore si dhe ndryshimeve metodologjike të ndodhura, INSTAT po rishikon planin e aktiviteteve të Censit dhe afatin kohor të zba…
05 Tet 2020
Më 05 - 16 Tetor 2020, në kuadër të menaxhimit të riskut, u zhvillua misioni i SNKE Ian Cope. Misioni vlerësoi procedurat dhe kontrollet e menaxhimit të projekt…
01 Sht 2020
Gjatë periudhës Shtator-Nëntor 2020, në kuadër të zbatimit të aktiviteteve të Censit të Popullsisë dhe Banesave u zhvilluan katër misione të ekspertit kryesor K…
01 Sht 2020
Gjatë periudhës Shtator - Nëntor 2020, u zhvilluan 2 misione të KE3, Z. Guido Pieraccini. Misionet u përqëndruan në vlerësimin e nevojave të Teknologjisë së Inf…
19 Maj 2020
Buletini Informues për Cens-in  është një pasqyrë e aktiviteteve kryesore që INSTAT po ndërmerr dhe do të ndërmarrë deri në përfundim të kë projektit. Ai do …
Krye