Finalizimi i pyetësorit të Censit

01 - 10 Dhj 2020

Në kuadër të përmirësimit të draft-pyetësorëve të Censit të Popullsisë dhe Banesave, gjatë muajit Dhjetor 2020 u finalizua pyetësori për njësitë ekonomike private. Duke u bazuar në këtë pyetësor do të fillojë ndërtimi i aplikacionit të mbledhjes së të dhënave. Pyetësori i rishikuar vjen i përmirësuar, duke reflektuar edhe sugjerimet dhe komentet e ekspertëve ndërkombëtar dhe përfaqësuesve të botës akademike.