Anketa mbi Kënaqësinë e Përdoruesve

Anketa mbi Kënaqësinë e Përdoruesve është një mjet i rëndësishëm për të vënë re nevojat e përdoruesit dhe potencialisht reagimet e tyre mund të integrohen në procesin e planifikimit të statistikave zyrtare . Të gjitha institutet kombëtare të statistikave janë të shqetësuara nga numri i madh i përdoruesve të ndryshëm, të cilët kanë të gjithë pritshmëri të ndryshme për sa i përket kualitetit të produktit dhe shërbimeve. Një ndër problemet kryesore të identifikuar së fundmi është matja dhe marrja parasysh e kërkesave të përdoruesve duke qenë se kategori të ndryshme përdoruesish kanë nevoja të ndryshme që shpesh mund të bien në kontradiktë.

Anketa e Kënaqësisë së Përdoruesve, 2017

Anketa e Kënaqësisë së Përdoruesve, 2018