Raportet e Cilësisë

Metadatat referenciale ose raportet e cilësisë, përshkruajnë konceptet dhe metodologjitë statistikore të përdorura për mbledhjen dhe gjenerimin e të dhënave. Ato gjithashtu sigurojnë informacion mbi cilësinë e të dhënave. Në këtë mënyrë ato ndihmojnë përdoruesit në interpretimin korrekt të të dhënave.

Aktualisht INSTAT përdor dy formate standarde për dokumentimin e metadatave referenciale: ESMS (Euro SDMX Metadata Structure) dhe ESQRS (ESS Standard Quality Report Structure) të cilat janë standarde që përdoren në Sistemin Evropian Statistikor.

Qëllimi i raporteve në format ESMS është të dokumentojë, metodologjitë, aspekte të cilësisë dhe procese të prodhimit statistikor në përgjithësi, ndërsa raportet në format ESQRS japin informacion më të detajuar për të vlerësuar cilësinë e të dhënave.

Anketa e Buxhetit të Familjeve20162017
Anketa e Forcave të Punës20172018
Anketa e Kostos së Punës2016
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve20152016
Anketa e Arsimit të të Rriturve2018
Aksidentet rrugore2018
Indeksi i Çmimeve të Importit20162017
Indeksi i Çmimeve të Konsumit20162017
Indeksi i Çmimeve të Prodhimit20162017
Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (për Banesa)20162017
Lejet e Ndërtimit20162017
Lëvizjet e shtetasve2018
Popullsia20172018
Raporti i Energjisë Elektrike20162017
Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve20162017
Statistikat Afatshkurtra20162017
Statistikat e Transportit2018
Statistikat e Krimeve2018
Tregtia e Jashtme20162017
Tregtia me Pakicë20162017