Popullsia2017
Anketa Strukturore e Ndërmarrjeve Ekonomike2015
Indeksi i Çmimeve të Konsumit2017
Raporti i Energjisë Elektrike2016
Tregtia e Jashtme2016
Lejet e ndërtimit2016

Regjistri Statistikor i Ndërmarrjeve

2016

Indeksi i Kushtimit në Ndërtim (Banesa)

2016

Indeksi i Çmimeve të Prodhimit

2016

Indeksi i Çmimeve të Importit

2016

Tregtia me Pakicë

2016

Statistikat Afatshkurtra

2016
Anketa e Buxhetit të Familjeve2016