Klasifikime / Nomenklatura

Klasifikimet janë një nga mjetet më themelore në lidhje me prodhimin e statistikave dhe kanë për qëllim të sigurojnë informacion të vlefshëm dhe parashikime përkatëse në lidhje me çështjet sociale dhe ekonomike. INSTAT për këtë arsye përdor një sërë klasifikimesh/Nomenklaturash kombëtare dhe ndërkombëtare. Këto rishikohen duke ruajtur koordinimin në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar në intervale të rregullta dhe përshtaten me ndryshimin e kushteve sociale dhe ekonomike.

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike Rev 2

Nomenklatura e Veprimtarive Ekonomike Rev 1.1

Nomenklatura e kombinuar e mallrave 2012

Nomenklatura e produkteve sipas aktiviteteve