Regjister

Anketa për përdorimin e TIK

Informacion ne lidhje me regjistrin
Termi “Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK)” i referohet teknologjive që sigurojnë akses në informacione përmes telekomunikimit.
Krye