Regjister

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit

Informacion ne lidhje me regjistrin
Termi “Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK)” i referohet teknologjive që sigurojnë akses në informacione përmes telekomunikimit.
Informacion ne lidhje me variantin
Qëllimi i vrojtimit ”Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit” është të mbledhë dhe shpërndajë informacion të harmonizuar dhe të krahasueshëm për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) në ndërmarrje. Më poshtë do gjeni linkun për të aksesuar databasën statistikore: http://databaza.instat.gov.al/pxweb/sq/DST/?rxid=fb32f2c1-4289-4232-be08-a84367bbc052
Krye