Variabel

Përdorimi i Kompjuterit

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Përdorimi efektiv i kompjuterave nga personeli në aktivitetet e ndërmarrjes për qëllime biznesi. Kompjuterat përfshijnë kompjuterat personalë, tabletët apo pajisje të tjera portabël si Smartphone apo Personal Digital Assistants (PDAs).
Krye