Variabel

Të punësuar që përdorin kompjuterin

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Numri i punonjësve në vlerë absolute që përdorin kompjuterin të paktën një herë në javë.
Krye