Variabel

Specialist TIK

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Specialist në fushën e TIK konsiderohen ata punonjës të cilët si detyrë kryesore kanë të zhvillojnë, operojnë apo të mirëmbajnë sisteme dhe aplikacione TIK. Psh. Analist dhe zhvillues i aplikacioneve dhe programeve, Administrator i Bazave të të Dhënave dhe Rrjetit, Teknik /Asistent teknik të Komunikimit dhe Informacionit etj.
Krye