Variabel

Mirëmbajtje e infrastrukturës së TIK

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Mirëmbajtje e infrastrukturës së TIK( servera, kompjutera, printera, rrjeta).
Krye