Variabel

Përdorimi i paketës Office

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Mbështetja e përdoruesve në përdorimin e paketës së programeve Microsoft Office .
Krye