Variabel

Aksesi në Internet

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Termi “Akses në Internet” i referohet një lidhjeje të jashtme në Internet përmes një kompanie që operon si Ofrues i Shërbimit në Internet (Internet Service Provider – ISP)
Krye