Variabel

Lidhja në Internet

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
I referohet lidhjes që ka ndërmarrja në rrjetin e ISP.
Krye