Variabel

Shpejtësia e shkarkimit

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Shpejtësia maksimale për shkarkim dokumentash nënkupton shpejtësinë e specifikuar në kontratën me ofruesin e shërbimit të internetit, ne rang : [0,<2], [2,<10], [10,<30], [30,<100], [>=100]
Krye