Variabel

Pajisje portabël

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Pajisjet portabël ( kompjuterat portabël, tabletat, smartphone-t, telefonat PDA, etj.) duhet të ofrohen për qëllime biznesi dhe ndërmarrja paguan për të gjitha ose të paktën një limit të kostove të pajtimit dhe përdorimit. 
Krye