Variabel

Të punësuar që përdorin pajisje portabël

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Numri i punonjësve qe përdorin pajisje portabël për tu lidhur në Internet për qëllime biznesi përmes rrjeteve të telefonave celularë.
Krye