Variabel

Website

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Vendndodhja në World Wide Web e identifikuar nga një adresë Web, tregon nëse ndërmarrja është pronare e ndonjë website-i, apo nëse përdor ndonjë website për të prezantuar biznesin e vet.
Krye