Variabel

Përdorimi i Mediave Sociale

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Përdorimi i Mediave Sociale i referohet përdorimit të aplikacioneve që bazohen në teknologjinë e Internetit, nga ndërmarrja, ose platforma komunikimi për t’u lidhur, krijuar dhe shkëmbyer përmbajtje online, me kliente, furnitorë, ose partnerë, ose brenda ndërmarrjes. -Ndërmarrje që përdorin mediat sociale, konsiderohen ato që kanë një profil përdoruesi, një llogari ose liçencë në varësi të kërkesave dhe tipit të mediave sociale.
Krye