Variabel

Përdorimi i shërbimit cloud

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Cloud Computing i referohet shërbimeve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit, që përdoren në internet për të aksesuar programe kompjuterike, kapacitete ruajtëse etj. Shërbimet kanë karakteristikat e mëposhtme: -Mbërrijnë nga serverat e siguruesve të shërbimit -Janë lehtësisht të shkallëzueshëm ( p.sh. shtimi i numrit të përdoruesve ose ndryshime në kapacitetet ruajtëse) -Pas instalimit mund të përdoren pa nevojën e ndërveprimit njerëzor me siguruesin e shërbimit -Paguhen në bazë të kapacitetit të përdorur Përfshijnë lidhjet nëpërmjet Rrjeteve Privat Virtual (VPN)
Krye