Variabel

E-mail

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Transmetimi elektronik i mesazheve, duke përfshirë tekstin dhe bashkëngjitjet, nga një kompjuter në tjetrin brenda ose jashtë organizatës. Kjo përfshin postën elektronike nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera kompjuterike. (Si shërbim cloud).
Krye