Variabel

Paketa Microsoft Office

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Paketa Microsoft Office (Si shërbim cloud)
Krye