Variabel

Hostimi i databazës së ndërmarrjes

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Hostimi i databazës së ndërmarrjes (Si shërbim cloud )
Krye