Variabel

Ruajta e skedarëve

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Ruajta e skedarëve (Si shërbim cloud)
Krye