Variabel

Aplikacione financiare

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Aplikacione financiare ose kontabiliteti (Si shërbim cloud )
Krye