Variabel

Customer Relationship Management

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Customer Relationship Planning i referohet përdorimit të çdo aplikimi software të përdorur për analizën e informacionit mbi klientët për qëllime marketimi.CRM konsiston në strukturimin e proçeseve të biznesit me në qëndër klientin.
Krye