Variabel

Paketa ERP

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
ERP ( Enterprise Resource Planning) është një paketë programesh kompjuterike, e cila përdoret për planifikimin dhe menaxhimin e burimeve të ndërmarrjes, duke ndarë informacionet midis fushave të ndryshme funksionale ( p.sh. kontabilitet, planifikim, prodhim, marketing, etj.).
Krye