Variabel

EDI

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Transmetimi elektronik i të dhënave të përshtatshme për përpunim automatik, të quajtura EDI (Electronic Data Interchange) nënkupton: dërgimin dhe/ose marrjen e mesazheve ( p.sh. transaksionet e pagesave, deklarimet e taksave, porositë etj.)
Krye