Variabel

Ndarja e informacionit elektronik

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Ndarja e informacionit elektronik për zinxhirët e furnizimit i referohet dërgimit/marrjes së të gjithë informacionit mbi vargun e furnizimit ( p.sh. nivelet e inventarit , planet e prodhimit, parashikimet, ecuria e dërgimit) nëpërmjet rrjeteve kompjuterike ose faqeve të internetit, por duke përjashtuar mesazhet email të shkruara manualisht.
Krye