Variabel

Faturimi elektronik

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Një faturë elektronike është një dokument transaksioni eletronik që përmban informacione për faturat. Dallohen dy tipe të ndryshme të faturave eletronike: - Faturat elektronike me strukturë standarte (të përshtatshme për përpunim automatik) që mund të përpunohen automatikisht. Ato mund të shkëmbehen direkt midis furnitorëve dhe klientëve, përmes një sistemi bankar elektronik. -Faturat elektronike që nuk janë të përshtatshme për përpunimin automatik.
Krye