Variabel

Teknologjitë RFID

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Përdorimi i teknologjive të Identifikimit të Frekuencave Radio ( RFID ) i referohet një metode të identifikimit të automatizuar, për të ruajtur të dhënat e marra duke përdorur tag RFID, pajisje që mund të aplikohet ose inkorporohet në një produkt ose objekt dhe të transmetojë të dhëna nëpërmjet valëve radio.
Krye