Variabel

Tregtia elektronike

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Shitjet përmes Internetit janë shitjet e realizuara nga një dyqan online, ose përmes një forme web në website-n e ndërmarrjeve apo ekstranetin e tyre, në varësi të mënyrës së aksesimit të web-it ( kompjuter, laptop, celular).
Krye