Variabel

Vlera e Xhiros

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Vlera e xhiros së bërë nga porositë e marra nga interneti, ( në vlerë monetare, pa TVSH)
Krye