Variabel

Shitjet e tipit EDI

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Porositë e tipit EDI janë shitjet që realizohen përmes tipit EDI të mesazheve.
Krye