Variabel

Blerjet në Internet

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Porositë e bëra nëpërmjet internetit ( Blerjet ) janë blerjet e bëra në një nga mënyrat e mëposhtme: - Përmes një dyqani online ose përmes një forme web në website-n e ndërmarrjeve apo ekstranetin e tyre. - Përmes mesazheve të tipit EDI (Electronic Data Interchange), që janë mesazhe në format standart ose të agreguar që lejojnë proçesimin automatik të tyre ( p.sh. EDIFACT, UBL, XML etj.), përjashtohen mesazhet individuale të shtypura manualisht. -Blerja e të mirave ose shërbimeve duke përfshirë vlerën e të mirave dhe shërbimeve të blera për rishitje ose konsum në proçesin e prodhimit, duke përjashtuar të mirat kapitale, konsumi i të cilave është rregjistruar si konsum i të mirave fikse.
Krye