Variabel

Lidhje xDSL

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Është një familje e teknologjisë që mundëson transmetimin e të dhënave dixhitale përmes telave të një rrjeti telefonie lokale.
Krye