Variabel

3G

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
I referohet teknologjisë së tretë të telefonisë celulare. Punonjësi mund të lidhet në internet përmes wireless-t të ofruar nga teknologjia 3G e telefonit.
Krye