Variabel

Teknologjia e fibrës optike

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Konsiston në konvertimin e sinjaleve elektrike në dritë dhe transmetimin e sijaleve të dritës përmes fibrave transparente të xhamit.
Krye