Variabel

Vlera e blerjeve

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Vlera e blerjeve nga porositë e bëra nëpërmjet website-it ( në vlerë monetare, pa TVSH) ose mesazheve EDI.
Krye