Variabel

Emri i ndërmarrjes

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Emri zyrtar i një njësie ligjore përfshin një identifikues të formularit të kompanisë, si Limited Company / Ltd ose Partnership Limited. Emrat për ndërmarrjet merren në Regjistrin e Bizneseve nga Administrata Tatimore dhe janë në përputhje me emrat e ndërmarrjeve në Sistemin e Informacionit të Biznesit.
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (2)
Krye