Variabel

Emri i presidentit / administratorit

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Emri i personit i cili vepron në emër të ndërmarrjes dhe është përgjegjës për administrimin e kësaj ndërmarrje.
Ky variabël është gjithashtu i disponueshëm në regjistrat e mëposhtëm (1)
Krye