Variabel

Kodi i rrethit

Anketa për përdorimin e TIK / Anketa për përdorimin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit / 2017

Përkufizimi
Rrethi është një ndarje territoriale e një shteti për qëllime administrative, elektorale ose qëllime të tjera.
Vlerat
Krye