Statistikat sipas temave

Kalendari i publikimeve

Statistikat e planifikuara sipas datës dhe fushës.

Databaza statistikore

Gjeneroni tabela nga të dhënat statistikore.

Të Dhënat Kyçe

Inflacioni

Prill 2018

PBB

Tremujori 4 - 2017

Import/Eksport

Prill 2018

Forcat e Punës

Shkalla e papunësisë, T4-2017

INTERES I PËRGJITHSHËM
PUBLIKIMET

Të rejat

21
Maj

Aksidentet Rrugore, Prill 2018

Në muajin Prill 2018 numërohen 134 aksidente rrugore, nga 150 aksidente të ndodhur në Prill 2017, duke u ulur me 10,7 %.
18
Maj

Indeksi i Harmonizuar i Çmimeve të Konsumit, Prill 2018

Ndryshimi vjetor i matur nga indeksi i harmonizuar i çmimeve të konsumit në muajin Prill 2018 është 1,7 %. Rritja më e madhe e çmimeve prej 3,0 %, vërehet në gr…
17
Maj

Tregtia e jashtme, Prill 2018

Në Prill 2018 eksportet e mallrave arritën vlerën 27 mld lekë, duke u rritur me 11,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur m…
14
Maj

Treguesit demografikë, T1 - 2018

Numri i lindjeve në tremujorin e parë 2018 rezulton 5.669, duke shënuar një rënie prej 18,0 %, krahasuar me tremujorin e parë 2017. Numri i vdekjeve në tremujor…
10
Maj

Anketa e Arsimit të të Rriturve, 2017

INSTAT publikon për herë të parë rezultatet e Anketës së Arsimit të të Rriturve 2017, e cila i referohet popullsisë së moshës 25-64 vjeç. Objekt kryesor i kësaj…

Kalendari i publikimeve

22
Maj

Shkaqet e Vdekjeve

2017
Instituti i Statistikave
23
Maj

Lëvizjet e Shtetasve

Prill 2018
Instituti i Statistikave
24
Maj

Shqipëria në Shifra

2017
Instituti i Statistikave
25
Maj

Statistika të sistemeve të pagesave

T1 - 2017
Banka e Shqipërisë
25
Maj

Bilanci i Energjisë Elektrike

T1 - 2018
Instituti i Statistikave