Kapitulli 13: Peshkimi

Acquis për peshkimin përbëhet nga rregullore, të cilat nuk kërkojnë transpozim në legjislacionin kombëtar. Sidoqoftë, kërkohet vendosja e masave për të përgatitur administratën dhe operatorët për pjesëmarrje në politikën e përbashkët të peshkimit (CFP), e cila mbulon politikën e tregutmenaxhimin e burimeve dhe flotaveinspektimin dhe kontrollinveprimet strukturore dhe kontrollin e ndihmës shtetërore. Në disa raste duhet të ratifikohen marrëveshje ekzistuese të peshkimit dhe konventat me vendet e treta ose organizatat ndërkombëtare. CFP vendos rregulla të hollësishme dhe strikte që duhet të zbatohen në mënyrë efektive edhe nga vendet e treta që eksportojnë në BE.

Institucioni lider për këtë kapitull
Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural