Kapitulli 14: Politika e Transportit

Legjislacioni i BE-së për transportin synon të përmirësojë funksionimin e tregut të brendshëm duke promovuar shërbime të sigurta, efikase dhe në mbrojtje të mjedisit e në të mirë të përdoruesit. Acquis mbulon sektorët e transportit rrugor, hekurudhat, rrugët ujore të brendshme, transportin e kombinuar, aviacionin dhe transportin detar .Ai ka të bëjë me standardet teknike dhe ato të sigurisë, me sigurinë, standardet sociale, kontrollin e ndihmës shtetërore dhe liberalizimin e tregut në kontekstin e tregut të brendshëm të transportit.

Institucioni lider për këtë kapitull
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë